Pro 10

AKTUALITY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2016

Tags:
 1. 1. 2016 vstupuje v platnost zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví. Tento zákon především implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/347/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách. Současně dochází k novelizaci vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

KATEGORIE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Novela zákona zavádí rozdělení účetních jednotek dle jejich velikosti do 4 kategorií. Ze zařazení do dané kategorie vyplývají účetní jednotce především povinnosti týkající se obsahu a zveřejnění účetních závěrek a povinnosti ověření účetní závěrky auditorem.

Kategorie účetních jednotek se zjišťuje k rozvahovému dni. Vyjádří se skutečnost, zda v dané kategorii nejsou překročeny alespoň dvě z uvedených kritérií:

Kategorie účetní jednotky Aktiva Roční úhrn čistého obratu Počet zaměstnanců
Mikro < 9 000 000 Kč < 18 000 000 Kč < 10
Malá < 100 000 000 Kč < 200 000 000 Kč < 50
Střední < 500 000 000 Kč < 1 000 000 000 Kč < 250
Velká > 500 000 000 Kč > 1 000 000 000 Kč > 250

Hodnotou aktiv se nově rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy, tedy netto hodnota aktiv.

Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky.

V účetním období započatém v roce 2016 postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu (emitent cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, banka, spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna nebo zajišťovna, penzijní společnost, zdravotní pojišťovna nebo vybraná účetní jednotka).

Pro mikro a malé účetní jednotky dochází ke zjednodušení v rozsahu vykazovaných informací. Pokud nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, mohou sestavit rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu. Příloha v tomto případě obsahuje pouze základní informace o účetní jednotce. Nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu. Nevyhotovují výroční zprávu a nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisku a ztráty ve sbírce listin, pokud jim to neukládá zvláštní předpis.

Mikro a malé účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, uvádí navíc v příloze k účetní závěrce také informace o stavech a změnách stavu dlouhodobého majetku nebo o transakcích se spřízněnou stranou neuzavřených za běžných tržních podmínek.

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem:

 • velké účetní jednotky,
 • střední účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy a k rozvahovému dni daného účetního období a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot:
  • aktiva celkem 40 000 000 Kč,
  • roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu období 50
 • ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo dosáhly alespoň 2 výše uvedené hodnoty.

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

Do zákona o účetnictví byla vrácena ustanovení, která upravují vedení jednoduchého účetnictví pro vybrané účetní jednotky. Tuto variantu aktuálně umožňovala pouze přechodná ustanovení zákona.

Jednoduché účetnictví může vést účetní jednotka, pokud

 • není plátcem DPH
 • její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
 • hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a současně je:
  • spolkem a pobočným spolkem,
  • odborovou organizací,
  • organizací zaměstnavatelů,
  • církevní a náboženskou společností nebo institucí,
  • honebním společenstvem.

Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví vedou účetní knihy, kterými jsou:

 • peněžní deník,
 • kniha pohledávek a kniha závazků,
 • pomocné knihy o ostatních složkách majetku

Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Tyto přehledy sestaví účetní jednotka nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví neuplatňují hospodářský rok.

ZMĚNY V ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Dochází ke změnám uspořádání, označování a obsahového vymezení položek rozvahy (příloha č. 1 k vyhlášce 500/2002 Sb.) a výkazu zisku a ztráty v druhovém členění (příloha č. 2 k vyhlášce 500/2002 Sb.).

Ruší se vykazování zřizovacích výdajů jako dlouhodobého nehmotného majetku. Nově se o těchto výdajích bude účtovat přímo do nákladů. Aktuálně evidované zřizovací výdaje se budou uvádět v položce ostatní dlouhodobý nehmotný majetek a bude se pokrčovat v jejich započatém odepisování.

Ruší se účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady a 68 – Mimořádné výnosy. Tyto náklady a výnosy budou nově obsaženy v položce Jiné provozní náklady.

Dochází ke změně ve způsobu účtování o změnách stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, jelikož dosavadní způsob účtování v účtových skupinách 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti a 62 – Aktivace zkresloval čistý obrat. Nově se o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci bude účtovat prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Doposud se přijaté dary účtovaly do kapitálu. Nově se budou přijaté dary účtovat do výnosů, a to buď v účtové skupině 64 – Jiné provozní výnosy v případě nepeněžního daru nebo v účtové skupině 66 – Finanční výnosy v případě peněžního daru.

ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Rozšiřuje se okruh osob, které musí zveřejnit účetní závěrku, a to na všechny osoby zapsané v jakémkoliv veřejném rejstříku (např. spolky zapsané v rejstříku spolků). V případě vedení jednoduchého účetnictví se zveřejňuje přehled o majetku a závazcích. Tato povinnost se vztahuje i zpětně na účetní závěrky za období započatá v roce 2014 (zveřejnění do 31.3.2016) a období započatá v roce 2015 (zveřejnění do 30.11.2017).

Účetní jednotky s povinným auditem zveřejňují účetní závěrku do 30 dnů od jejího ověření auditorem a po schválení, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne. Účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, zveřejňují účetní závěrku nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne.

Ing. Martina Procházková

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields