Říj 11

Elektronická evidence tržeb

Tags:

Elektronická evidence tržeb (EET) je realitou, která i přes podané ústavní stížnosti a snahu opozice o oddálení účinnosti nastává pro mnohé podnikatele již od 1.12.2016. Přinášíme vám zde základní přehled, k problematice se ještě budeme vracet s podrobnějšími informacemi

Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“, tedy platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem. Nevztahuje se na platby realizované přímo převodem z účtu na účet, složením hotovosti na účet v bance nebo inkasem. Nezáleží na tom, zda je vystavena faktura, ani jaká forma úhrady je na faktuře uvedena, ale na faktickém způsobu úhrady.

Náběh EET proběhne postupně ve 4 fázích:

 1. Fáze od 1. 12. 2016 – ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE skupina 55 a 56)
 2. Fáze od 1. 3. 2017 – maloobchod a velkoobchod (CZ-NACE skupina 45,46 a 47)
 3. Fáze od 1. 3. 2018 – ostatní činnosti neuvedené v 1., 2. nebo 4. fázi
 4. Fáze od 1. 6. 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnost

Oproti původním předpokladům, kdy pro zařazení do jednotlivé fáze měla rozhodovat jen příslušná klasifikace produkce (CZ-NACE), udělila finanční správa ve své metodice (Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0) výjimku pro ‚stánkové prodeje‘ a v první fázi bude evidenci požadovat jen u stravovacích služeb realizovaných v provozovnách (tj. v restauracích včetně předzahrádek). V první fázi rovněž nebude požadována evidence tržeb u stravovacích služeb, pokud jsou tzv. minoritní činností (nepředstavují více jak 49% celkových plateb provozovny a současně 175 000 Kč ročně)

V případě nejistoty může daňový subjekt požádat místně příslušný finanční úřad o závazné posouzení o určení evidované tržby. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku 1 000 Kč.

Jsou možné dva způsoby elektronické evidence tržeb, a to on-line režim a zjednodušený režim (off-line). Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona (např. při hromadné dopravě osob), nařízením vlády nebo povolením správce daně. Správce může toto povolení udělit na základě podané žádosti. Podmínkou povolení je, že by evidování dané tržby běžným způsobem poplatníkovi znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti.

Pro evidenci tržeb je potřeba mít vhodné pokladní zařízení. Musí být schopno přes internet odeslat datovou zprávu, přijmout zpět fiskální identifikační kód a vytisknout účtenku. Nemusí to tedy nutně být elektronická pokladna, stačí i chytrý mobil, počítač, notebook nebo tablet napojený na internet a na tiskárnu. K tomu samozřejmě potřebný software.

Před přijetím první evidované tržby je poplatník povinen podat žádost o autentizační údaje. Žádost lze podat již nyní, aby se předešlo potenciální zahlceností systému. To může udělat následujícími způsoby:

 • ústně do protokolu u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně, žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci jednání v zapečetěné obálce;
 • prostřednictvím webového portálu správce daně datovou zprávou ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky. Správce daně zašle bez zbytečného odkladu autentizační údaje do této datové schránky.

Takto získané autentizační údaje umožní poplatníkovi přihlášení na portál správce daně.

Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikáty. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou provozovnu nebo pro každé pokladní zařízení. Certifikát pak nainstaluje do pokladních zařízení, a které budou sloužit ke ztotožněním evidované tržby s poplatníkem, provozovnou či konkrétním pokladním zařízením.

Postup fungování běžného režimu evidence tržeb:

 • podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě;
 • ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem;
 • podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi;
 • zákazník obdrží účtenku;
 • evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Postup evidování tržeb při výpadku:

 • podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě, ale nepodaří se navázat spojení;
 • ze systému Finanční správy není zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem;
 • podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku bez unikátního kódu, účtenka místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka;
 • zákazník obdrží účtenku;
 • jakmile dojde k obnově spojení, pokladní zařízení odešle automaticky datovou zprávu o transakci;
 • ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.

Funkčnost celého systému bude možné otestovat v pilotním režimu před zahájením evidence tržeb, který bude v provozu od 1.11.2016.

Ing. Kamila Procházková
Daňový poradce č.04996

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields