Pro 18

Konec II. pilíře důchodového spoření

Tags:

V prosinci letošního roku parlament společně s prezidentem ČR stvrdili zákonem zrušení takzvaného druhého důchodového pilíře. Zákon vstupuje v platnost se začátkem roku 2016 a ukončení samotných fondů je plánováno k 1. červenci 2016, výše uvedené se dotkne přibližně 85 000 lidí, kteří využili možnosti přesunout zákonné odvody do soukromých fondů. Přijetí zákona však v příštích letech způsobí i několik změn v oblasti daní z příjmů a zákonných sociálních odvodů, které se nyní pokusím v tomto krátkém textu shrnout.

Zrušením II. pilíře důchodového spoření odpadá jeho účastníkům povinnost vyplňovat pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření, které musel podávat příslušník, jehož zaměstnavatel není plátcem pojistného na důchodové spoření a zároveň byl povinen toto pojistné za svého zaměstnance odvádět. Tato situace se týkala například zaměstnance smluvně zavázaného se zaměstnavatelem ze zahraničí.

Lidé, kteří spořili finanční prostředky pomocí II. pilíře, o své doposud vložené peníze nepřijdou, v zákoně jsou ustanoveny dva způsoby navrácení vložené částky zpět pojistníkům. První možností je vrácení do fondů vložených prostředků pomocí bankovního převodu, resp. poštovní poukázky, druhou pak převod finančních prostředků do tzv. III. pilíře, pokud jej má účastník sjednaný. Možnost výběru částky by měla být zvolena do 30. září 2016 a výplata by poté měla proběhnout do konce uvedeného roku.

Ukončení druhého pilíře s sebou přináší i otázku ohledně budoucího výpočtu státního důchodu. Účastníci spořící svépomocí vstoupili do spoření za podmínek, že se jim každý rok v rámci spoření promítne do výpočtu důchodu s koeficientem 1,2 % namísto základního ve výši 1,5 %, přičemž rozdíl boudou financovat z vlastních uspořených prostředků. Z důvodu krátkého trvání tohoto programu však mají zúčastnění možnost si sociální pojištění doplatit a dosáhnout tak v budoucnosti nezkráceného důchodu, v tomto případě zájemci vyplní příslušný formulář s žádostí o sdělení výše nedoplatku na sociálním pojištění na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení do 30. června 2017 a instituce jim do 30 dnů sdělí výši nedoplatku, který je splatný do 90 dnů.

Současně se zákonem zrušujícím II. pilíř důchodového spoření však vláda odsouhlasila také pozměňovací návrh k současné dikci tzv. III. pilíře, který je oproti zrušenému zcela dobrovolný a neovlivňuje tak výši odvodů sociálního pojistného ani budoucí výpočet důchodu. Snahou vlády je po zrušení II. pilíře podpořit a zatraktivnit čistě dobrovolné doplňkové penzijní spoření. Například od příštího roku bude možné sjednat dobrovolné penzijní pojištění i pro osoby mladší 18 let, tyto fondy budou moci spravovat zákonní zástupci nezletilé osoby, přičemž k podpisu či provádění změn ve smlouvě nebudou potřebovat souhlas soudu. Jakmile pojištěný dosáhne zletilosti, bude možné bez sankcí jednorázově vybrat 30 % z vložené částky za předpokladu, že pojištění trvá 10 let a za bezprostředně poslední 2 roky nebyla změněna finanční instituce spravující penzijní fondy.

Z hlediska daní z příjmů je zásadní fakt, že dle § 6 ZDP se od daně osvobozují: „příjmy z penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z doplňkového penzijního spoření, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání nebo činí nejméně 10 let“. To znamená, že veškeré příjmy plynoucí z doplňkového spoření dle III. pilíře jsou od osvobozeny od daně, pokud jejich výplata byla sjednána alespoň na dobu deseti let. Nárok na výplatu důchodů z pojištění se dle nové dikce stanovuje k dosažení věku 60 let namísto 65 let, doposud je tedy konec spoření závislý na důchodovém věku a uspíšit si výplatu dávek je možné jen formou předčasného důchodu.

Další významnou změnou pro účastníky III. pilíře je od 1. 1. 2017 zvýšení hranice pro odpočet od základu daně z příjmů dle § 15 ZDP z původních 12 000 Kč na 24 000 Kč. Současně se mění metoda výpočtu částky, kterou lze odečíst od základu daně v případě příspěvků zaplacených účastníkem III. pilíře – ustanovení § 15 odst. 5 písm. a) a c). Dosud se výše zaplacených příspěvků snižovala o 12 000 Kč za zdaňovací období. Nově navržený mechanismus je navrhován tak, aby bylo možné odečíst ty části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhly maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek. Cílem je motivovat ke zvýšení objemů příspěvků do třetího pilíře a rozšířit počet účastníků, kterým se přiblíží možnost odpočtu od základu daně. Dosud byli znevýhodněni účastníci, kteří platili v průběhu roku příspěvek nižší než 1000 Kč (a nečerpali tak plný státní příspěvek), a ti, kteří přistoupili k mimořádné úhradě příspěvku mimo rámec pravidelných sjednaných splátek.

Další změnou v legislativním rámci daní z příjmů, která má napomoci motivovat občany ke vstupu do III. pilíře důchodového pojištění a zejména přilákat účastníky rušeného II. pilíře, je změna v rámci osvobození od daně, konkrétně se zvýší limit pro osvobození od daně z příjmů FO dle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP u příspěvku zaměstnavatele z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

Ing. Jan Škarvada

 

 

 

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields