Kvě 13

Rok 2015 přinesl řadu významných změn a novinek ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti

Tags: , , ,

Některé z nich se týkají již ročního zúčtování daně za zdaňovací období 2014, jako například nezdanitelná část základu daně – tzv. bezúplatné plnění, dříve označované jako dar (§ 15 odst. 1 ZDP), nyní je možné poskytnout dar i zařízení pro péči o toulavá a opuštěná zvířata. Celková hodnota bezúplatného plnění, o kterou lze snížit základ daně, byla zvýšena na 15 % základu daně (do roku 2013 to bylo jen 10 %).

Novinkou pro zúčtování daně 2014 je pak „školkovné“, tedy sleva na dani za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (§ 35bb ZDP). Sleva je poskytována maximálně ve výši minimální mzdy, to je pro rok 2014 ve výši 8 500 Kč na jedno dítě. Nárok na slevu doloží poplatník (zaměstnanec) potvrzením zařízení (školky) a vyplněním přílohy k Prohlášení k dani.

Nyní se zaměřím na dvě změny ve zdaňování poplatníků daně ze závislé činnosti platné od 1.1.2015.

První velkou změnou je, že od ledna 2015 dochází ke změně v oblasti daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c a § 35d ZDP). Nově je daňové zvýhodnění poskytováno v rozdílné výši podle počtu dětí:

  • 1117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně) na první dítě
  • 1317 Kč měsíčně (15 804 Kč ročně) na druhé dítě
  • 1417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně) na třetí a každé další dítě

O pořadí dětí ve společně hospodařící domácnosti rozhoduje poplatník (zaměstnanec). Vhodné je číslovat děti od nejmladšího k nejstaršímu, abychom nemuseli měnit pořadí v případě,
že zletilé dítě ukončí studium.

V souvislosti s odstupňovanou výší daňového zvýhodnění byl pro zdaňovací období 2015 vydán nový formulář Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti – vzor č. 24, ve kterém poplatník daně (zaměstnanec) uvede všechny vyživované děti v domácnosti, tedy i ty děti, na něž daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z poplatníků (manžel, druh, partner atd.). To je velká změna oproti dřívějšku, kdy naopak do Prohlášení k dani bylo třeba uvádět jen a pouze děti, na které zaměstnanec daňové zvýhodnění uplatňoval.

Děti v domácnosti se se posuzují společně, to ovšem neznamená, že si poplatník může uplatnit daňové zvýhodnění i na děti druha/družky z předchozího vztahu, jak se mylně domnívají někteří daňoví poradci. Nadále totiž platí podmínka, že uplatnit lze pouze dítě, na které „daňově dosáhnu“, to je dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči nahrazující péči rodičů, dítě „svéprávné“ (do 26 let), které studuje a v době zletilosti nadále žije ve společné domácnosti s pěstouny, dále vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů (tím se rozumí i registrovaný partner), nikoli však dítě druha/družky z předchozího vztahu. Vnuka lze uplatnit pouze v případě, že jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Nelze tedy uplatnit daňové zvýhodnění na vnuka jenom proto, že oba jeho rodiče jsou OSVČ, jak se domnívají a radí svým klientům někteří daňoví poradci. Toto je mylný výklad a ze strany kontroly FÚ to může být posouzeno jako obcházení zákona.

Je vydán nový tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o tom, zda a v jakém pořadí daňové zvýhodnění uplatňuje. Poplatníkem se rozumí manžel/manželka, druh/družka, registrovaný partner, babička a dědeček.

Druhou významnou změnu přináší Zákon č. 267/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015.

Tato změna se týká Soukromého životního pojištění (SŽP), a to jak z pohledu osvobození příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem na zaměstnancovo SŽP, tak i z pohledu uplatnění nezdanitelné části základu daně v ročním zúčtování daně zaměstnance. K dvěma platným podmínkám daňové uznatelnosti SŽP (2 x 60) přibyla nová podmínka, a sice nemožnost výplaty (výběru) jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

V praxi to znamená „uzamčení“ vložených finančních prostředků až do dovršení 60 let věku. Tato podmínka se vztahuje i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2015.

Podle přechodného ustanovení bylo třeba do 31. 3. 2015 uzavřít s pojišťovnou dodatek k pojistné smlouvě, ve kterém byla sjednána nemožnost výběru ani části naspořených finančních prostředků.

Pokud poplatník nesjednal dodatek, nedoložil zaměstnavateli smlouvu upravenou tak, aby splňovala podmínky pro daňové úlevy, příspěvky od zaměstnavatele podléhají dani a odvodům pojistného u zaměstnance, a to i za měsíce leden až březen 2015.

Rovněž při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 si nebude moci poplatník (zaměstnanec) uplatnit zaplacené pojistné jako nezdanitelnou část základu daně.

Pojišťovna by mu neměla ani vystavit potvrzení o zaplaceném pojistném na jeho soukromé životní pojištění.

Pokud by se poplatník, který splňuje podmínky osvobození příspěvků od zaměstnavatele, v budoucnu například dostal do tíživé finanční situace a sjednal si dodatek umožňující čerpání finančních prostředků (a tím by porušil formální podmínku smlouvy), musí toto neprodleně oznámit svému zaměstnavateli (jako plátci daně).

Jestliže poplatník finanční prostředky skutečně vybere, poruší tím materiální podmínku smlouvy a má povinnost podat přiznání k dani a dodanit příspěvky zaměstnavatele jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP (nenavýšený o povinné pojistné) a to až do 10 let zpětně (ne však za dobu před 1. 1. 2015).

Plátce daně (zaměstnavatel) bude další příspěvky na SŽP zdaňovat a odvádět sociální a zdravotní pojištění.

V této souvislosti je vydán nový tiskopis Potvrzení zdanitelných příjmů, do kterého se uvádí i příspěvky zaměstnavatele poskytnuté na SŽP zaměstnance.

Změn ve zdaňování je pochopitelně více, budeme se jim věnovat v některém z příštích vydání našeho Newsletteru.

Jitka Hrozníčková
mzdová účetní

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields